zpět na úvodní stránku

Výsledky hlasování

Počet odeslaných hlasů: 102

I. Voda – sucho

1: 

 19x

2: 

 37x

3: 

 7x

4: 

 31x

5: 

 8x

II. Život na venkově

1: 

 29x

2: 

 11x

3: 

 7x

4: 

 19x

5: 

 36x

III. Sociální zemědělství

1: 

 32x

2: 

 39x

3: 

 6x

4: 

 16x

5: 

 9x

IV. Mezinárodní spolupráce

1: 

 65x

2: 

 9x

3: 

 17x

4: 

 5x

5: 

 6x

V. CLLD/Leader zpět ke kořenům

1: 

 48x

2: 

 12x

3: 

 25x

4: 

 14x

5: 

 3x
I. Voda – sucho

Závěr/teze 1: 19x

Přijetí opatření proti degradaci půdy (včetně protierozních opatření a protipovodňových efektů).

Závěr/teze 2: 37x

Výši zemědělských dotací poskytovaných na plochu svázat s kvalitou hospodaření.

Závěr/teze 3: 7x

Zvýšení ekonomické a technické podpory pozemkových úřadů a výraznější motivace vlastníků půdy k pozemkovým úpravám.

Závěr/teze 4: 31x

Zvýšit pestrost krajiny zaváděním mimoprodukčních opatření (např. výsadba zeleně, vodní prvky atd.)

Závěr/teze 5: 8x

Zavést vzdělávání laické i odborné veřejnosti v problematice změn klimatu.


II. Život na venkově

Závěr/teze 1: 29x

Chytrá řešení s rozumem – najít rovnováhu mezi potřebami různých sociálních a věkových skupin (mladé rodiny X starší, počítačově nevybavení občané).

Závěr/teze 2: 11x

Garance státu a zajištění vysokorychlostního internetu na vesnicích.

Závěr/teze 3: 7x

Legislativa není přívětivá pro chytrá řešení na venkově.

Závěr/teze 4: 19x

I přes aplikaci chytrých řešení zachovat základní služby poskytované obcí. Nepřipustit sledování „Velkého bratra”.

Závěr/teze 5: 36x

Vycházet z konkrétních přání občanů, „zespoda nahoru“ např. přes MAS. Vytvořit zásobník příkladů dobré praxe chytrých řešení.


III. Sociální zemědělství

Závěr/teze 1: 32x

Upravit nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu ke znevýhodněnému zaměstnanci podmíněné komplexní individuální podporou (rovnocenné partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru).

Závěr/teze 2: 39x

Nastavit vhodně podmínky spolupráce soukromého (zemědělec) a neziskového sektoru (poskytovatel soc. služeb) v oblasti sociální integrace včetně vhodných forem odměňování (od terapie k zaměstnávání).

Závěr/teze 3: 6x

Navrhnout efektivní způsoby měření dopadu (impaktu) sociálně prospěšných projektů.

Závěr/teze 4: 16x

Posílit pozici sociálních podniků, aby byly uznány jako rovnocenný partner při řešení místních problémů. Rozšíření škály veřejně prospěšných zaměstnavatelů, u ÚP ČR.

Závěr/teze 5: 9x

Zvyšovat osvětu o přidané hodnotě produktů sociální ekonomiky.


IV. Mezinárodní spolupráce

Závěr/teze 1: 65x

Požadujeme radikální zjednodušení pravidel pro programy mezinárodní spolupráce, stávající pravidla výrazně omezují možnosti spolupráce a čerpání příslušných dotačních titulů (chceme vyjmutí mezinárodní spolupráce z veřejné podpory, snížení administrativní náročnosti, určování tematického zaměření má být ponecháno na místní úrovni) – „Česká republika nemusí být papežštější než papež.“

Závěr/teze 2: 9x

Požadujeme silnější podporu směrem k euroregionům v přeshraniční spolupráci a zároveň personální posílení na místní úrovni (ideálně přes MAS). Podporovat možnosti výuky a praktického využívání cizího jazyka sousední země.

Závěr/teze 3: 17x

Požadujeme rozšíření opatření spolupráce MAS i do jiných operačních programů kromě PRV v budoucím programovacím období (OPZ+, OP J. A. Komenský, OP Konkurenceschopnost, OPŽP, IROP atd.). Využít část alokace z ESF a ERDF pro mezinárodní spolupráci.

Závěr/teze 4: 5x

Zpracovat ve spolupráci s vybranými zeměmi střední Evropy srovnávací studii, zaměřenou na vývoj osídlení, obyvatelstva, rodiny, zaměstnanosti, HDP, příjmů na hlavu a kupní síly v MAS (mikroregionech), systém státní správy a samosprávy a podíl obcí na rozpočtovém určení daní. Závěry této studie by měly být podkladem pro jednání se státní správou k nastavení modelu mezinárodní spolupráce.

Závěr/teze 5: 6x

Uspořádat mezinárodní konferenci o rodině a její roli v obecní pospolitosti.


V. CLLD/Leader zpět ke kořenům

Závěr/teze 1: 48x

Podporovat principy metody LEADER (vrátit se ke kořenům, posílit výměnu dobré praxe a spolupráci mezi MAS, měkké projekty posilují sociální kapitál a identitu, …).

Závěr/teze 2: 12x

Zajistit možnost uplatnění metody LEADER v 6 OP vč. odpovídající alokace a finančních obálek.

Závěr/teze 3: 25x

Posílit odpovědnost MAS za spravovanou alokaci a definovat roli MAS v právních předpisech.

Závěr/teze 4: 14x

Klást důraz na kvalitu práce MAS (znalost a schopnost aplikace metody LEADER, zpracování a realizace Strategií CLLD, stát se nepostradatelným partnerem v území poskytujícím potřebné služby, nepodporovat nefunkční MAS, …).

Závěr/teze 5: 3x

Posílit znalost o podstatě fungování metody LEADER (např. stáže pro veřejnou správu). Zajistit sjednocení požadavků ŘO na realizaci CLLD.

KONTAKT
JUDr. Radan Večerka
E-mail: reditel@venkov40.cz© 2019 KRI o.p.s.